• GENEL OLARAK

Şirketimiz Genesis Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi yürüttüğü ticari faaliyetler bakımından kripto varlık hizmet sağlayıcı sıfatıyla hareket etmekte olup, mevzuat gereği sahip olduğu yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirebilmek adına azami özeni göstermekte ve bu hususa ilişkin olarak hazırlamış olduğu politikaları eksiksiz bir şekilde uygulamaktadır. 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca Şirketimiz nezdinde yapılan veya aracılık etmekte olduğumuz işlemlere ilişkin olarak işlemleri yapacak kişilerin kimliklerini tespit etmek (“KYC Süreçleri”) ve bu kapsamda gerekli tedbirleri almak yükümlülüğümüz bulunmaktadır. 

İşbu Mali Suçlarla Mücadele Politikası (“Politika”) içerisinde da Kanun kapsamındaki yükümlülüklerimiz ile Miracle tarafından yürütülen faaliyetlerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uygulanan prosedürlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır. https://miraclecash.com.tr/ platformuna erişen ve/veya Miracle tarafından sunulan hizmetlerden faydalanan kişiler (“Kullanıcılar”) işbu Politikada yer alan düzenlemeleri kabul ederler.

 • MALİ SUÇLAR
 • Suç Gelirlerinin Aklanması

Suç Gelirinin Aklanması, bir suç sonucu elde edilen malvarlığı değerlerinin yurt dışına çıkarılması, tutarın gayrimeşru kaynaklardan elde edildiğinin gizlenmesi veya böyle bir tutarın meşru bir kaynak elde edildiği izlenimini uyandırmak maksadıyla çeşitli girişimlerde bulunulması olarak tanımlanmaktadır.

 • Terörizmin Finansmanı

Terörizmin Finansmanı, tabi olunan mevzuat gereği terörizm suçu kabul edilen eylemlerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla bir teröriste veya terör örgütüne fon sağlanması veya bu amaçla fon toplanması olarak tanımlanmaktadır. 

 • POLİTİKA VE PROSEDÜRLER

Miracle Cash&More, aracılık ettiği alım satım işlemleri sonucu doğabilecek riskleri asgari düzeye indirmek ve mali suçların önlenerek bunlarla mücadele edilmesi amacıyla gerek çalışanlarına gerekse Kullanıcılara karşı tedbirler uygulamaktadır. 

Miracle Cash&More, mali suçlarla mücadele kapsamında uluslararası anlamda kabul edilen ve uygulanan ilkeleri benimseyerek iş sürelerini bu kapsamda kurgulamaktadır. KYC Süreçlerinde ve her hâlükârda hizmet sunmadan önce Kullanıcıların tanınması, kimliğinin tespit edilmesi, şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli bilgi ve belgeleri paylaşılması ve bu bilgi ve belgelerin muhafaza edilmesi konusunda gerekli tüm süreçler eksiksiz olarak işletilmektedir.

Anılan süreçler kapsamında Miracle Cash&More tarafından benimsenen başlıca ilkeler aşağıdaki gibidir.

 • Miracle Cash&More, kripto varlıkların alım-satımına ortam sağlayan bir kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak hareket etmektedir.
 • Miracle Cash&More tarafından sunulan hizmetler kapsamında herhangi bir mal ve/veya hizmet karşılığı kripto varlık ile ödeme yapılması imkanı sağlanmamaktadır.
 • Riskli veya şüpheli olduğu değerlendirilen işlemler ivedi bir şekilde yetkili kurum ve kuruluşlara bildirilmektedir.
 • Riskli ve şüpheli işlemlerin tespite edilebilmesine ilişkin etkin yöntemler kullanılmaktadır.
 • Mali suç olarak değerlendirilen veya değerlendirilme ihtimali olan herhangi bir eylem desteklenmemekte, aksine, söz konusu eylemlerle mücadele edilebilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket edilmektedir.
 • Hukuka aykırı olduğu değerlendirilecek işlemlerin tamamlanmasının önlenmesi adına gerekli aksiyon planları oluşturulmuştur.
 • KYC SÜREÇLERİ

Miracle Cash&More, başta Kanun ve Kanun’a bağlı çıkarılan yönetmelik ile tebliğler olmak üzere KYC Süreçlerine ilişkin olarak resmi kurum ve kuruluşlarca yayınlanan tedbirleri eksiksiz olarak uygulamaktadır. Bu kapsamda Kullanıcı ile sürekli iş ilişkisi kurulmadan önce uygulanan KYC Süreçleri ana başlıkları ile aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik tespiti için gerekli bilgilerin Kullanıcılardan alınması 
 • Kullanıcının hizmetlerden yararlanma amacının tespiti
 • Kullanıcının risk kategorisinin belirlenmesi
 • Yüksek riskli olduğu değerlendirilen Kullanıcılar bakımından gerekli tedbirlerin alınması
 • Yukarıda yer verilen adımların tamamlanmasına rağmen netleştirilemeyen hususlara ilişkin olarak Kullancıdan ek bilgi ve belge talebinden bulunulması

Kimlik tespitinin yapılamadığı veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinilemediği durumlarda; iş ilişkisi tesis edilemeyecek ve talep edilen işlem gerçekleştirilmeyecektir.

Sürekli iş ilişkisi tesis edilmese dahi; (i) Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda, (ii) Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda veya (iii) İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000,TL (yetmişbeşbinTürkLirası) veya üzerinde olduğunda  yukarıda paylaşılan KYC Süreçleri işletilecektir.

 • RİSKLİ VE ŞÜPHELİ İŞLEMLER

Yukarıda belirtildiği üzere Miracle Cash&More tarafından sunulan hizmetler esnasında mali suçların önlenmesi hususuna azami özen gösterilmekte olup bu kapsamda gerekli süreçler kurgulanmıştır. Mali suçların vuku bulması konusunda değerlendirme ve inceleme kriterleri oluşturulmuş olup bu kriterler uyarınca mali suç teşkil edebileceği yönünde kanaat sahibi olunan ve/veya yetkili kurum ve kuruluşlarca belirlenen kriterler uyarınca bildirilmesi gereken işlemlere ilişkin tüm aksiyonlar eksiksiz olarak alınmaktadır. 

Aşağıdaki sayılan işlemler Miracle Cash&More tarafından riskli ve şüpheli olarak değerlendirilecektir: 

 • Yetkili kurum ve kuruluşlarca bildirim yapılması talep edilen işlemler
 • Yürürlükteki mevzuat uyarınca bildirim yapılması gereken işlemler
 • KYC Süreçleri kapsamında paylaştığı bilgilerin doğruluğu konusunda şüpheye düşülen işlemler
 • Miracle Cash&More tarafından yapılan değerlendirme sonucu şüpheli veya riskli olarak değerlendirilen işlemler
 • Mali suç veya dolandırıcılık teşkil edebileceği yönünde herhangi bir şüphe olan işlemler
 • Herhangi bir mali suç veya dolandırıcılık ile bağlantısı olduğu yönünde tespit gerçekleştirilen işlemler
 • Hayatın olağan akışına aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler

Bu kapsamda gerekli olması halinde Kullanıcılar özelinde risk analizi yapılabilmekte ve işlem izlemeleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kullanıcıların işlemlerinin izlenmesi esnasında Miracle Cash&More tarafından bazı ek aksiyonlar alınabileceği gibi, gerekli olması halinde söz konusu sürecin tamamlanması beklenmeden yetkili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilebilecektir. Kullanıcılar, bu süreçler kapsamında Miracle Cash&More tarafından talep edilebilecek olan bilgi ve belgeleri Miracle Cash&More tarafından belirtilen süre içerisinde gecikmeksizin, tam ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdürler. Söz konusu bilgi ve belgelerin tam ve zamanında sağlanmaması, yapılan değerlendirme sonucu herhangi bir bilgi veya belge ibrazının şüpheyi ortadan kaldırmayacağının değerlendirilmesi veya bilgi ve belgeler ibraz edilene kadar söz konusu şüphenin gerçek olduğunun tespit edilmesi halinde Miracle Cash&More, Kullanıcı özelinde sunduğu hizmetleri derhal, kısmen veya tamamen askıya alabileceği gibi Kullanıcı ile olan sözleşmesel ilişkisini de tek taraflı olarak sona erdirebilecektir.

 • BİLDİRİM

Miracle Cash&More, şüpheli veya riskli olduğu değerlendirilen işlemler ile KYC Süreçleri kapsamında tespit edeceği suç unsurlarını kendi içerisinde gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra yetkili kurum ve kuruluşlara bildirecek ve anılan kurum ve kuruluşlar ile tam bir iş birliği içerisinde hareket edecektir.

 • SORUMLULUK

Şüpheli işlemi gerçekleştiren Kullanıcılar, anılan işleme ilişkin süreçlerden hukuki, idari ve mali olarak bizzat sorumlu olacaktır.

 • İÇ KONTROL

Miracle Cash&More, personelinin işbu Protokol ve yürürlükteki mevzuat kapsamında bilgi sahibi olması ve görevlerini bu düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmesi için gerekli tedbirleri almakta ve periyodik olarak denetimler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda Politika ve mevzuat kapsamında gerekli eğitimler verilmekte, gerekli konularda profesyonellerden hukuki destek alınmaktadır. 

 • GÜNCELLEMELER

Miracle Cash&More, yürürlükteki mevzuatta meydana gelebilecek olan güncellemeler, yetkili kurum ve kuruluşlarca paylaşılan talep, talimat ve rehberler ve/veya bizzat göreceği lüzum üzerine işbu Politikayı güncelleme hakkını saklı tutar.